Statut

Statut Stowarzyszenia Federacja Naturystów Polskich

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba władz i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Naturystów Polskich i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Nawa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.

§3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i

  zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze

  działania.

 2. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Naturystów,

  W skrócie INF-FNI, z siedzibą w Bonn w Republice Federalnej Niemiec.

  §5

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli jak i cudzoziemców.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele działania i sposób ich realizacji

§8

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie naturyzmu jako formy promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w kontakcie naturą, na wolnym powietrzu oraz podczas uprawiania sportów.
 2. Propagowanie naturyzmu jako sposobu życia harmonii z naturą, wyrażającego przez wspólną nagość w powiązaniu z szacunkiem dla samego siebie, szacunkiem dla otoczenia dbałością o środowisko.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia, przyczyniającego się do rozwoju fizycznego i duchowego, a przeciwstawianie się wszystkiemu , co temu szkodzi, w szczególności nadużywanie alkoholu , nikotyny i narkotyków.
 4. Szerzenie idei naturyzmu jako formy harmonijnej współpracy między ludźmi, przy zachowaniu neutralności w sprawach Religi, filozofii życia i poglądów politycznych.

§9

Cele statutowe stowarzyszenia realizuje poprzez:

 1. Organizowanie współpracy pomiędzy członkami, w różnorodnych formach,
 2. Współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi realizującymi pokrewne cele.
 3. Publikowanie materiałów na temat naturyzmu.
 4. Reprezentowanie członków w kontaktach z władzami państwowymi i samorządowymi.
 5. Podejmowanie innych, zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności ,oraz działalności gospodarczej.

  Rozdział III

  Członkowie ich prawa i obowiązki

  §10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

  §11

 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, zamieszkała w Polsce lub zagranicą , akceptująca cele statutowe stowarzyszenia ,przyjęta przez zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, uznająca cele stowarzyszenia ,która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową , rzeczową lub inną formę wspierania stowarzyszenia .Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 6. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu ,osobom szczególnie Zasłużonym dla Stowarzyszenia i propagowanej przez nie idei.
 7. Deklaracja osoby ubiegającej się o członkostwo w stowarzyszeniu winna być rozpatrzona w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia. O odmowie przyjęcia zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. Zawiadomienie winno zawierać uzasadnienie odmowy.
 8. W terminie 1 miesiąca od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia na członka stowarzyszenia zainteresowanemu służy prawo złożenia na piśmie wniosku o ponowne rozpatrzenie przez zarząd jego deklaracji. Ponowna odmowa jest ostateczna.

  §12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 3. Korzystać z wszelkich uprawnień, przywilejów i ułatwień wynikających przynależności Stowarzyszenia do INF-FNI, na warunkach określonych przez INF-FNI

  §13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§14

1. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego dla władz Stowarzyszenia. Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

§15
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka
 2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 3. Skreślenia przez zarząd z listy członków powodu

  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez

  okres co najmniej 6-miesięcy mimo pisemnego upomnienia,

 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.
 5. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Od uchwały zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni.

§16

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka
 2. Zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia.
 3. Pozbawienia członkostwa przez zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej.

§17

Godność członka honorowego ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka
 2. Zgłoszonej na piśmie rezygnacji.
 3. Pozbawienia członkostwa przez Walne Zgromadzenie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zgromadzenie Członków
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym,
 2. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego układu nowych członków na miejsce starych, tych co ustąpili w czasie kadencji, do 1/3 składu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewiowej,
 3. wytyczanie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich
 5. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 1. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego
 2. zmiany statutu
 3. określenie spraw dla prowadzenia których należy zatrudnić pracowników
 4. rozpatrywanie odwołań

§21

 1. O terminie ,miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków ,zarząd zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 1% członków, jednak nie mniej niż 5 osób.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
 4. Szczegółowe zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń i obradowania określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
 5. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.O ustanowieniu pełnomocnika członek winien powiadomić Zarząd Stowarzyszenia najpóżniej na 5 dni roboczych przed datą Walnego Zgromadzenia.
 6. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, winno zostać udzielone na piśmie.
 7. Dokument pełnomocnictwa winien szczegółowo określać zakres umocowania pełnomocnika i zostać dołączony do protokółu Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, występujący w charakterze pełnomocnika, nie może reprezentować więcej niż dwóch członków.

§22

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§23

1. Zarząd składa się z trzech członków
W składzie Zarządu są:
- przewodniczący
-wiceprzewodniczący
-sekretarz

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Stowarzyszenia 2/kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków 3/preliminowanie wydatków ,sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie operacji finansowych 4/zwoływanie zebrań informacyjnych członków 5/występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego 6/zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia 7/przyjmowanie i pozbawienia członkostwa członków zwyczajnych i wspierających 8/wykonywanie innych zadań ,nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów stowarzyszenia.

§24

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby-nie rzadziej jednak niż raz w okresie kwartału kalendarzowego.

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

§26

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1)przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia 2)występowanie do zarządu z wnioskiem wynikającym z ustalęń kontroli i żądanie wyjaśnień 3)występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu
Zarządu z głosem doradczym.

§27

Szczegółowy zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§28

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: a)ze składek członkostwa b)z darowizn, spadków i zapisów, c)z dotacji i subwencji i innej ofiarności publicznej, d)z dochodu z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczonego na cele statutowe.

§29

 1. Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu w tym przewodniczący lub v-ce przewodniczący.
 2. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentują jednoosobowo przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§30

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia
Podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów
Obecnych.

§31

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie
określa sposób jego likwidacji i decyduje o przeznaczeniu majątku `` Stowarzyszenia.

§32

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa dotyczące Stowarzyszeń. 2. Statut niniejszy wchodzi w życie chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy.