Federacja Naturystów Polskich (FNP)

Federacja Naturystów Polskich (FNP) to Stowarzyszenie, które nosi nazwę „Federacja Naturystów Polskich“, stowarzyszenie jest zarejestrowane od grudnia 2008 roku.

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Propagowanie naturyzmu jako formy promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w kontakcie z naturą, na wolnym powietrzu oraz podczas uprawiania sportów,
  2. Propagowanie naturyzmu jako sposobu życia w harmonii z naturą, wyrażającego się przez wspólną nagość w powiązaniu z szacunkiem dla samego siebie, szacunkiem dla otoczenia i dbałością o środowisko,
  3. Propagowanie zdrowego stylu życia, przyczyniającego się do rozwoju fizycznegoi duchowego, a przeciwstawianie się wszystkiemu, co temu szkodzi,w szczególności nadużywaniu alkoholu , nikotyny i narkotyków.
  4. Szerzenie idei naturyzmu jako formy harmonijnej współpracy między ludźmi, przy zachowaniu neutralności w sprawach religii, filozofii życia i poglądów politycznych.

Cele statutowe stowarzyszenia realizuje poprzez:

  1. Organizowanie współpracy pomiędzy członkami, w różnorodnych formach.
  2. Współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi realizującymi pokrewne cele.
  3. Publikowanie materiałów na temat naturyzmu.
  4. Reprezentowanie członków w kontaktach z władzami państwowymi i samorządowymi.
  5. Podejmowanie dla propagacji Naturyzmu w Polsce wszelkich innych przedsięwzięć zgodnych z prawem i statutem FNP.

FNP jest członkiem Międzynarodowym Federacji dla Naturystów (INF).