Walne Zgromadzenie

 

- Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków
  Stowarzyszenia Federacji Naturystów Polskich

  Termin spotkania:
 
  08-04 2017  o godz. 12:00 
 
   Miejsce spotkania:
   CRN Cezar
   Ul. Ciesielska 32
   43-310 Bielsko-Biała

   Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wyznaczenie protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2016
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
        b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
        c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie zebrania
           

  Uczestników Walnego Zgromadzenia prosimy o 
  potwierdzenie obecności  drogą mailową  najpóźniej 7 dni 
  przed terminem zebrania.

Data wydarzenia: 
8. Kwiecień 2017 - 12:00