Walne Zgromadzenie 8 Luty 2010

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Federacji Naturystów Polskich

Termin spotkania:

 

08-02-2019  o godz. 12:00 
  

 

Miejsce spotkania:

CRN Cezar

Ul. Ciesielska 32

43-310 Bielsko-Biała


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wyznaczenie protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

            b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

            c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie zebrania
               

 

Uczestników Walnego Zgromadzenia prosimy o potwierdzenie obecności  drogą mailową  najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania.