Walne Zgromadzenie 8-09-2022 + Spotkanie Federacji

Witajcie Drodzy Naturyści,

- Zapraszamy  serdecznie na Walne Zgromadzenie Członków
  Stowarzyszenia Federacji Naturystów Polskich

  Termin spotkania:
 
  8-9 2022  o godz. 12:00 
 
   Miejsce spotkania:
   CRN Cezar
   Ul. Ciesielska 32
   43-310 Bielsko-Biała

   Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wyznaczenie protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
        b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
        c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie zebrania
           

  Uczestników Walnego Zgromadzenia prosimy o 
  potwierdzenie obecności  drogą mailową  najpóźniej 7 dni 
  przed terminem zebrania.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

Tel 501 210 504

Data wydarzenia: 
8. Październik 2022 - 12:00