Formularz zgłoszenia

Wnioskodawca

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Proszę niniejszym o przyjęcie mnie do Federacji Naturystów Polskich z siedzibą w Bielsku-Białej, w charakterze członka zwyczajnego.

Deklaruje opłacanie składki członkowskiej w terminie i wysokości określonej uchwałami stosownych statutowych gremiów.

Nadto zobowiązuję się przestrzegać innych zasad określonych Statutem Stowarzyszenia.

Partner
Dzieci

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Proszę niniejszym o przyjęcie mnie do Federacji Naturystów Polskich z siedzibą w Bielsku-Białej, w charakterze członka wspierającego.

Deklaruje stałe wsparcie dla Stowarzyszenia w kwocie 10 zł rocznie, płatne corocznie do momentu osiągnięcia wieku dorosłego bądź rezygnacji.

Nadto zobowiązuję się przestrzegać innych zasad określonych Statutem Stowarzyszenia i wyrażać zainteresowanie jego działalnością.

Oświadczenie ustawowego przedstawiciela (dotyczy osób małoletnich, które nie mają ukończonego 18 roku Życia)